Politika súborov cookies

Platí od: 25. mája 2018.

Správcom osobných údajov je spoločnosť GALECO Sp. z o.o. so sídlom v Baliciach, ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, zapísaná v registri podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000102185, ktorej registračné dokumenty sú vedené Okresným súdom Krakov - Centrum v Krakove, XII. hospodársky oddiel KRS, s daňovým identifikačným číslom NIP: 6792594371, a základným imaním vo výške
400 000,00 PLN (štyristo tisíc poľských zlotých), ďalej len
Galeco.

Spoločnosť Galeco kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov a dodržiavanie právnych predpisov počas ich zhromažďovania a spracúvania. Za týmto účelom bola vytvorená táto Politika ochrany súkromia a používania súborov cookies, v ktorej sa nachádzajú všetky informácie o zhromažďovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Galeco prostredníctvom webovej stránky www.galeco.pl, ako aj o pravidlách ich využívania.

Táto Politika ochrany súkromia a používania súborov cookies definuje súčasné postupy v oblasti ochrany súkromia používané v spoločnosti Galeco a súvisiace s informáciami zhromažďovanými počas interakcie s webovou stránkou galeco.pl prostredníctvom kontaktného alebo objednávkového formulára. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Politiky ochrany súkromia a používania súborov cookies sú okrem toho aj informácie o používaní technológie súborov cookies na stránke www.galeco.pl. www.galeco.pl.

Akékoľvek otázky týkajúce sa Politiky ochrany súkromia a používania súborov cookies nám môžete odosielať na emailovú adresu galeco@galeco.pl prípadne prostredníctvom poštovej korešpondencie na adresu Galeco Sp. z o.o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice.

Spoločnosť Galeco si vyhradzuje právo zmeniť túto Politiku ochrany súkromia a používania súborov cookies zverejnením jej novej aktualizovanej verzie na webovej stránke www.galeco.pl.

OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Kontakt

 1. Spoločnosť Galeco je možné kontaktovať ako prostredníctvom emailových adries dostupných na webovej stránke www.galeco.pl, tak aj pomocou kontaktného formulára - http://galeco.pl/pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html, prípadne telefonicky.

 2. Kontaktovaním spoločnosti Galeco prostredníctvom emailu automaticky poskytujete svoju e-mailovú adresu ako adresu odosielateľa. Okrem toho môžete v hlavnej časti správy zahrnúť aj ďalšie osobné informácie. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ale z hľadiska nadviazania kontaktu nevyhnutné.

 3. Kontaktovaním spoločnosti Galeco prostredníctvom kontaktného formulára poskytujete svoju e-mailovú adresu. Okrem toho môžete v hlavnej časti správy zahrnúť aj ďalšie osobné informácie. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ale z hľadiska nadviazania kontaktu nevyhnutné. V kontaktnom formulári môžete tiež zadať svoje meno a priezvisko, názov spoločnosti a telefónne číslo – poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a z hľadiska nadviazania kontaktu nie je nevyhnutné.

 4. Kontaktovaním spoločnosti Galeco telefonicky poskytujete svoje meno, priezvisko a telefónne číslo. Okrem toho môžete počas rozhovoru poskytnúť aj ďalšie osobné informácie. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ale z hľadiska nadviazania kontaktu nevyhnutné.

 5. Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v kontaktnom formulári, prípadne v rámci korešpondencie so spoločnosťou Galeco, budú spracúvané v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len GDPR – na nižšie uvedené účely:

  1. poskytnutie odpovede na Vašu otázku alebo reklamáciu (na základe oprávneného záujmu – čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR);

  2. podniknutie krokov na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

  3. uzavretie a plnenie zmluvy (podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

  4. uplatnenie nárokov alebo ochrany pred nárokmi spoločnosti Galeco (na základe oprávneného záujmu – čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

 1. Spoločnosť Galeco bude Vaše osobné údaje poskytnuté v rámci emailovej korešpondencie alebo prostredníctvom kontaktného formulára uchovávať len dovtedy, kým to bude nevyhnutné z hľadiska účelov, na ktoré sa tieto údaje zhromažďujú, t.j.:

 1. po dobu maximálne 30 (tridsiatich) dní od poskytnutia odpovede na Vašu poslednú otázku zaslanú prostredníctvom kontaktného formulára,

 2. po dobu maximálne 10 (desiatich) rokov od momentu poskytnutia odpovede na Vašu reklamáciu podanú prostredníctvom kontaktného formulára za účelom ochrany pred prípadnými ďalšími nárokmi;

 3. po dobu maximálne 10 (desiatich) rokov od ukončenia zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Galeco, za účelom ochrany pred prípadnými ďalšími nárokmi.

Po uplynutí vyššie uvedených období budú Vaše osobné údaje okamžite odstránené. V prípade prerušenia premlčacej lehoty sa však tieto lehoty patričným spôsobom automaticky predlžujú, napr. v prípade súdneho sporu sa uvedená lehota predlžuje až do dňa vydania právoplatného rozsudku.

 1. Objednávky

 1. Na webovej stránke http://galeco.pl/pl/do-pobrania/formularz-zamowienia-i-kalkulator.html si môžete stiahnuť objednávkový formulár.

 2. Vyplnením objednávkového formulára a jeho odoslaním spoločnosti Galeco poskytujete názov vašej spoločnosti, adresu jej sídla a telefónne číslo. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak z hľadiska plnenia odoslanej objednávky nevyhnutné.

 3. Všetky údaje poskytnuté v súvislosti s objednávkou sú spracúvané za účelom plnenia objednávky a vystavenia faktúry DPH (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR), prípadného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR), zohľadnenia faktúry DPH v účtovnej dokumentácii (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR) a na základe oprávneného záujmu spoločnosti Galeco (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorým je vyšetrovanie a vymáhanie pohľadávok, ako aj ochrana pred ďalšími nárokmi, najmä v súvislosti so záručnými postupmi, reklamáciami a vrátením tovaru.

 4. Údaje o objednávkach budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na plnenie objednávky, a následne až do uplynutia premlčacej lehoty nárokov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy, t.j. maximálne po dobu 10 (desiatich) rokov od ukončenia zmluvy. Spoločnosť Galeco je okrem toho povinná uchovávať faktúry DPH s Vašimi osobnými údajmi po dobu 5 (piatich) rokov od skončenia daňového roka, v ktorom daná daňová povinnosť vznikla.

 5. Po uplynutí vyššie uvedených období budú Vaše osobné údaje okamžite odstránené. V prípade prerušenia premlčacej lehoty sa však tieto lehoty patričným spôsobom automaticky predlžujú, napr. v prípade súdneho sporu sa uvedená lehota predlžuje až do dňa vydania právoplatného rozsudku.

 1. Súťaže

 1. Na stránke www.galeco.pl sa môžete okrem toho oboznámiť aj s aktuálnymi súťažami, vyhlásenými spoločnosťou Galeco. Obchodné podmienky týchto súťaží sú k dispozícii na príslušných podstránkach.

 2. Prihlásením sa do súťaže (najmä odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára spoločnosti Galeco) poskytujete svoje osobné údaje, nevyhnutné z hľadiska účasti v súťaži. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak z hľadiska účasti v súťaži nevyhnutné.

 3. V prípade, ak vyhráte, musíte dodatočne vyplniť objednávkový formulár na poskytnutie výhry, v ktorom musíte uviesť svoje osobné údaje, nevyhnutné pre obdržanie výhry a pre zúčtovanie dane z tejto výhry. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, avšak z hľadiska vydania vyhranej ceny nevyhnutné.

 4. Údaje poskytnuté v súvislosti s účasťou v súťaži sa spracúvajú na základe dobrovoľného a výslovného súhlasu účastníka súťaže (čl. 6 ods. a, písm. f GDPR), a to výlučne na účely vedenia súťaže, vrátane zverejnenia vizualizácie spolu s menami tvorcov na webovej stránke spoločnosti Galeco a na jej účte v sociálnych sieťach, výberu víťazov, udeľovania cien, zverejňovania údajov o víťazoch a na účely posúdenia prípadných reklamácií alebo ochrany pred nárokmi. Spoločnosť Galeco spracúva osobné údaje výhercov aj za účelom splnenia daňových povinností, ktoré boli spoločnosti Galeco uložené (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR).

 5. Osobné údaje budú spracúvané po dobu potrebnú na vedenie súťaže, vrátane udelenia, vydania a zúčtovania výhry, a to až do uplynutia termínu na podanie reklamácií, prípadne do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov v prípade podania reklamácie včas. Spoločnosť Galeco je okrem toho povinná uchovávať prihlášku do súťaže s Vašimi osobnými údajmi po dobu 5 (piatich) rokov od skončenia daňového roka, v ktorom daná daňová povinnosť vznikla.

 6. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vami poskytnutého súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov nie je možné na inom základe, a ak spoločnosť Galeco nie je povinná spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle príslušných ustanovení platných právnych predpisov, ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov sa tým zastaví. Počas súťaže to však bude viesť k odstúpeniu od účasti v danej súťaži (spoločnosť Galeco Vás môže zo súťaže vylúčiť), a ak majú byť osobné údaje spracúvané v súvislosti s vydaním výhry, takéto vydanie výhry nebude v dôsledku toho možné. Odvolanie súhlasu nemá žiadny vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním.

 7. Po uplynutí vyššie uvedených období budú Vaše osobné údaje okamžite odstránené. V prípade prerušenia premlčacej lehoty sa však tieto lehoty patričným spôsobom automaticky predlžujú, napr. v prípade súdneho sporu sa uvedená lehota predlžuje až do dňa vydania právoplatného rozsudku.

PRÁVA SUBJEKTU, KTORÉHO OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ

 1. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete mať v zmysle ustanovení GDPR v a v závislosti od rozsahu a účelu spracúvania Vašich údajov nasledujúce práva:

 1. právo potvrdiť, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov a právo na prístup k nim (čl. 15 GDPR),

 2. právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov (čl. 15 GDPR),

 3. právo upraviť Vaše osobné údaje, ak sú nesprávne, a právo požadovať doplnenie neúplných údajov (čl. 16 GDPR),

 4. právo vymazať Vaše osobné údaje, „právo byť zabudnutým“ (čl. 17 GDPR) – máte právo požiadať spoločnosť Galeco o okamžité odstránenie Vašich osobných údajov v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

  1. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromažďované alebo inak spracúvané;

  2. ak podáte námietku proti spracúvaniu údajov, o ktorej sa hovorí v bode 7) nižšie, a ak neexistujú žiadne nadriadené, právne opodstatnené dôvody na spracovanie takýchto údajov;

  3. ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne;

  4. ak treba osobné údaje odstrániť, za účelom dodržania zákonnej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi Európskej únie alebo poľskými právnymi predpismi.

Spoločnosť Galeco však nebude môcť Vaše osobné údaje odstrániť v takom rozsahu, v akom bude potrebné ich spracúvanie (i) za účelom uplatnenia práva na slobodu prejavu a informácií, (ii) na splnenie zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracovanie v zmysle právnych predpisov Európskej únie alebo poľských právnych predpisov, (iii) za účelom určenia, uplatnenia alebo ochrany nárokov.

 1. právo obmedziť rozsah spracúvania Vašich osobných údajov (čl. 18 GDPR) – máte právo žiadať spoločnosť Galeco, aby obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov v prípadoch, keď:

  1. spochybňujete správnosť osobných údajov – na obdobie umožňujúce spoločnosti Galeco skontrolovať správnosť týchto údajov;

  2. spracúvanie údajov je nezákonné a nesúhlasíte s odstránením osobných údajov a namiesto toho požadujete len ich obmedzené používanie;

  3. spoločnosť Galeco už Vaše osobné údaje nepotrebuje spracúvať, ale sú potrebné za účelom uplatnenia, vyšetrenia alebo obhajoby nárokov;

  4. ste podali námietku voči spracovaniu osobných údajov, o ktorej sa hovorí v bode 7) nižšie – po dobu, kým nezistíte, či oprávnené dôvody spoločnosti Galeco majú prednosť pred dôvodmi Vašej námietky,

 1. právo preniesť Vaše osobné údaje (čl. 20 GDPR) – máte právo získať od spoločnosti Galeco všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pri zadávaní objednávky, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte; máte tiež právo poslať tieto osobné údaje inému správcovi údajov,

 1. právo vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (čl. 21 GDPR) – máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, ak spoločnosť Galeco tieto údaje spracúva v oprávnenom záujme; spoločnosť Galeco nemusí túto námietku zohľadniť, ak preukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nadradené Vašim záujmom, právam a slobodám, alebo dôvodov na založenie, vyšetrovanie a obhajobu nárokov,

 

 1. Vyššie uvedené práva môžete uplatniť kontaktujúc spoločnosť Galeco na nasledujúcej emailovej adrese: galeco@galeco.pl prípadne prostredníctvom poštovej korešpondencie na adrese Galeco Sp. z o.o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice.

 1. V prípade, že spoločnosť Galeco poruší Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov (čl. 77 GDPR), máte právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu (v súčasnosti prezidentovi Úradu na ochranu osobných údajov).

ZABEZPEČENIE

 1. Spoločnosť Galeco s cieľom zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť webových stránok www.galeco.pl spolupracuje s poskytovateľmi internetových služieb (vrátane hostingu).

 2. Spoločnosť Galeco využíva technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce primeranú ochranu spracúvaných osobných údajov v závislosti od hrozieb a kategórií chránených údajov, pričom chráni osobné údaje najmä pred neoprávneným prístupom, prevzatím neoprávnenou osobou, spracúvaním v rozpore s platnými právnymi predpismi a pred ich zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.

 3. Údaje, ktoré zadávate do kontaktného formulára, sú šifrované. Spoločnosť Galeco využíva platný certifikát SSL.

 

SÚBORY COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

 1. Stránka www.galeco.pl používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené priamo vo Vašom koncovom zariadení (napr. v počítači, tablete, smartfóne), ktoré môžu byť čítané elektronickým informačným systémom spoločnosti Galeco (vlastné cookies) alebo elektronickým informačným systémom spoločností Google LLC a Google Ireland Limited (cookies tretích strán).

 2. Niektoré súbory cookies používané spoločnosťou Galeco sa po ukončení relácie webového prehliadača, tzn. po zatvorení jeho okna, vymažú (tzv. session cookies). Iné súbory cookies zostávajú uložené vo Vašom koncovom zariadení a pri ďalšom vstupe na stránku umožňujú spoločnosti Galeco rozpoznať Váš webový prehliadač (tzv. trvalé cookies).

 3. Pri prvej návšteve webovej stránky sa zobrazí informácia o používaní súborov cookies spolu s možnosťou vyjadriť súhlas s ich používaním na účely využitia reklamných nástrojov podporujúcich remarketingové kampane.

 4. Vyjadrením súhlasu s používaním spoločnosťou Galeco súborov cookies na vyššie uvedené účely zároveň vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies v súlade s informáciami obsiahnutými v tejto Politike ochrany súkromia a používania súborov cookies. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení súborov cookies vo webovom prehliadači, upravujúc nastavenia podľa Vašich potrieb, prípadne môžete podporu súborov cookies úplne zakázať. Prehliadače spravujú nastavenia súborov cookies rôznymi spôsobmi. V menu Pomoc webového prehliadača nájdete informácie, akým spôsobom môžete nastavenia súborov cookies zmeniť. Zablokovanie súborov cookies Vám však môže znemožniť používanie webovej stránky www.galeco.pl, prípadne jednotlivých jej funkcií.

 5. Vlastné súbory cookies sa používajú na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky.

 6. Súbory cookie tretích strán súvisia s nástrojmi Google Analytics a Google Adwords (od 24. júla 2018 pod názvom Google Ads) poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin , D04 E5W5, Dublin, Írsko (ďalej spoločne len Google).

 7. Spoločnosť Google LLC so sídlom v Spojených štátoch, využívajúca technickú infraštruktúru nachádzajúcu sa v tejto krajine, sa pripojila k programu na ochranu súkromia EU-US Privacy Shield, s cieľom zabezpečiť primeranú, európskymi predpismi požadovanú úroveň ochrany osobných údajov. Európska komisia na základe spoločnej dohody so Spojenými štátmi zistila, že spoločnosti certifikované certifikátom Privacy Shield zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov v rámci programu Privacy Shield nájdete na adrese https://www.privacyshield.gov/Program-Overview ako aj na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

 8. Spoločnosť Galeco používateľa neidentifikuje a nespája informácie umožňujúce jeho identifikáciu s informáciami vopred zhromaždenými prostredníctvom akejkoľvek reklamnej služby alebo funkcie Google, ktoré takúto identifikáciu neumožňujú.

 9. Podrobné informácie o tom, ako spoločnosť Google používa užívateľské údaje, sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 10. Základom pre použitie oboch typov súborov cookies (s výnimkou súborov cookies služby Google Adwords, ktorých používanie je možné len na základe užívateľom udeleného súhlasu) je oprávnený záujem spoločnosti Galeco (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v správnej činnosti webovej stránky, zostavovaní štatistických údajov a ich analýze s cieľom optimalizovať webovú stránku www.galeco.pl. Súbory cookies používané na stránke www.galeco.pl sa nepoužívajú na identifikáciu užívateľov.

GOOGLE ANALITYCS

 1. Služba Google Analytics je online nástroj umožňujúci analýzu štatistík webových stránok, ktorý automaticky zhromažďuje informácie o Vašom používaní webovej stránky spoločnosti Galeco. Spoločnosť Galeco používa na podporu služby Google Analytics nástroj Google Tag Manager.

 2. Spoločnosť Galeco aktivovala anonymizáciu IP adresy. Vaša IP adresa sa pred odoslaním ďalej skráti. Len vo výnimočných situáciách sa celá IP adresa odovzdá na server spoločnosti Google LLC v Spojených štátoch, kde následne dochádza k jej skráteniu. Anonymizovaná IP adresa, ktorú poskytuje Váš prehliadač v rámci služby Google Analytics, sa vo všeobecnosti nespája so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google LLC.

 3. Registráciu a spracúvanie spoločnosťou Google údajov zhromažďovaných súbormi cookies a informujúcich o tom, akým spôsobom používate webovú stránku spoločnosti Galeco môžete zakázať. Dosiahnete to nainštalovaním do svojho prehliadača prídavného modulu plugin, ktorý nájdete na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 4. Ak máte záujem o podrobné informácie súvisiace so spracúvaním údajov v rámci služby Google Analytics, oboznámte sa, prosím, s informáciami pripravenými spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

GOOGLE ADWORDS (OD 24 JÚLA 2018 POD NÁZVOM GOOGLE ADS)

 1. Spoločnosť Galeco používa na vytváranie remarketingových kampaní reklamný systém Google Adwords. Remarketing umožňuje zobrazovať užívateľom, ktorí predtým navštívili stránku www.galeco.pl, reklamu produktov spoločnosti Galeco. Viac informácií o tom, ako zobrazovanie reklám prostredníctvom služby Google Adwords funguje, nájdete na stránke https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

 2. Spoločnosť Galeco v rámci Google Adwords okrem toho používa službu sledovania konverzií. Služba Google AdWords po kliknutí užívateľa na reklamu poskytovanú spoločnosťou Google umiestni na pevnom disku počítača užívateľa súbor cookie na sledovanie konverzií (tzv. konverzný súbor cookie). Tieto súbory cookies neslúžia na identifikáciu užívateľa. Prechod na niektoré stránky webovej lokality spoločnosti Galeco umožňuje spoločnostiam Google a Galeco zistiť, že ste boli na tieto stránky presmerovaní práve po kliknutí na reklamu.

 3. Údaje získané v dôsledku použitia konverzných súborov cookies sa používajú na účely štatistického vykazovania spoločnosťou Galeco. Takéto štatistické údaje informujú o celkovom počte užívateľov, ktorí klikli na reklamu poskytovanú spoločnosťou Google, a otvorili webovú stránku obsahujúcu značku sledovania konverzií. Spoločnosť Galeco však nedostáva žiadne informácie umožňujúcu identifikáciu jednotlivých užívateľov. Spoločnosť Galeco nie je schopná prepojiť získané údaje s konkrétnymi užívateľmi.

 4. Reklamy v reklamnej sieti Google môžete prispôsobiť zmenou nastavení reklám (vrátane blokovania vybraných reklám) na stránke https://www.google.com/settings/ads. Podrobné pokyny, ako to urobiť, sú k dispozícii na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0 . Avšak aj keď prispôsobovanie reklám deaktivujete, reklamy sa budú zobrazovať aj naďalej na základe napr. Vašej všeobecnej polohy (na základe Vašej IP adresy), typu webového prehliadača a vyhľadávaných výrazov.

NÁSTROJE SOCIÁLNYCH SIETÍ

 1. Sociálna sieť Facebook spravuje osobné údaje svojich užívateľov na základe vlastných predpisov. Pri interakcii so spoločnosťou Galeco prostredníctvom siete Facebook (napr. "lajkovanie"/sledovanie stránky, reakcie na príspevky, zdieľanie, komentáre, súkromné správy) sa správcom Vašich osobných údajov okrem Facebooku stáva aj spoločnosť Galeco. Spoločnosť Galeco spracúva údaje ako meno a priezvisko/prezývka, profilová fotka, verejný profil a ďalšie informácie poskytnuté v správach alebo komentároch na základe zákonne oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) a s cieľom reagovať na komentáre a správy, udržiavať vzťahy s ľuďmi komunikujúcimi so spoločnosťou Galeco, ako aj na účely analýzy účinnosti takejto komunikácie.

 2. Spoločnosť Galeco Vašu interakciu so spoločnosťou Galeco prostredníctvom siete Facebook spravidla nespája s informáciami, ktoré poskytujete iným spôsobom (napr. prostredníctvom emailu), pokiaľ z príslušných okolností nevyplýva niečo iné (napríklad ste na Facebooku napísali súkromnú správu, kde ste zadali Vašu emailovú adresu so žiadosťou o kontakt). Spoločnosť Galeco neposkytuje Vaše osobné údaje nikomu, avšak ku všetkým Vašim údajom má prístup Facebook, ako administrátor sociálnej siete.

 3. Ak chcete, aby boli Vaše údaje spracúvané v súlade s našou Politikou ochrany súkromia a používania súborov cookies, kontaktujte spoločnosť Galeco prostredníctvom iných kanálov ako sociálnych sietí. Ak napríklad napíšete e-mail, spoločnosť Galeco má kontrolu nad tým, čo sa s poskytnutými informáciami stane a kto ich bude čítať.

 4. Na stránke www.galeco.pl sa používa aj prídavný modul poskytovaný sociálnou sieťou Facebook.

 5. Pri prezeraní webovej stránky obsahujúcej takýto modul vytvorí Váš webový prehliadač priame pripojenie k serveru správcu sociálnej siete Facebook – Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA (poskytovateľ služby). Obsah modulu plugin poskytuje poskytovateľ služby priamo do Vášho prehliadača a je integrovaný s webovou stránkou. Poskytovateľ služby vďaka tejto integrácii obdrží informáciu o tom, že Váš prehliadač zobrazil webovú stránku www.galeco.pl, a to aj vtedy, ak nemáte u daného poskytovateľa služby svoj účet alebo nie ste v danom čase prihlásení. Túto informáciu (spolu s Vašou IP adresou) posiela Váš prehliadač priamo na server poskytovateľa služby (ktorého servery sa spravidla nachádzajú v USA) a tam sa uložia.

 6. Ak ste sa prihlásili na svoj účet v sociálnej sieti Facebook, poskytovateľ služby bude môcť priamo priradiť návštevu webovej stránky spoločnosti Galeco k Vášmu profilu v danej sociálnej sieti.

 7. Ak použijete daný prídavný modul plugin, po kliknutí tlačidla "Páči sa mi" alebo "Zdieľať" sa odošlú príslušné informácie aj priamo na server poskytovateľa služby a tam sa uložia. Okrem toho sa tieto informácie uverejnia v sociálnej sieti a zobrazia sa osobám, ktoré ste si pridalo do Vašich kontaktov. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie poskytovateľom služby, ako aj možnosť kontaktu, Vaše práva v tomto zmysle a možnosť nastavenia ochrany Vášho súkromia sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa služby – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

 8. Ak nechcete, aby sociálna sieť Facebook priraďovala údaje zhromaždené počas návštevy webovej stránky www.galeco.pl priamo k Vášmu profilu v tejto sociálnej sieti, pred návštevou webovej stránky spoločnosti Galeco sa musíte zo svojho účtu v sociálnej sieti odhlásiť. Pomocou príslušných rozšírení inštalovaných vo Vašom prehliadači, napríklad blokovaním skriptov, môžete tiež úplne zabrániť načítaniu prídavných modulov na stránke.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať len zamestnancami spoločnosti Galeco a len v nevyhnutnom rozsahu. Na základe uzatvorených dohôd môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj takým subjektom, ako poskytovatelia IT služieb (vrátane poskytovateľa služieb Google Analytics – Google LLC so sídlom v Spojených štátoch a služby Google Adwords – Google Ireland Limited) a serverových služieb, subjekty poskytujúce právne a daňové služby, účtovné spoločnosti, subjekty kapitálovo alebo personálne prepojené so spoločnosťou Galeco zodpovedné za plnenie zmluvných povinností a povinností vyplývajúcich zo zákona, či tiež sprístupnené orgánom oprávneným na ich spracúvanie podľa osobitných právnych predpisov.

 2. Vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom kontaktného alebo objednávkového formulára nebudú odosielané do tretej krajiny.

 3. Údaje zhromaždené pomocou služby Google Analytics najčastejšie prenáša spoločnosť Google LLC na servery v Spojených štátoch, kde sa následne ukladajú, zatiaľ čo údaje zhromaždené službou Google Adwords sa prenášajú na servery v Írsku.

 4. Údaje zhromaždené sociálnou sieťou Facebook, vrátane údajov zhromaždených prostredníctvom prídavného modulu poskytnutého touto sieťou, spoločnosť Facebook Inc. najčastejšie prenáša na servery v Spojených štátoch a tam následne ukladá.